Oglasi

PONOVNI OGLAS za pozicije u reguliranim tijelima Općine Breza

 

16.05.2017 15:09
Slika
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 12/03 34/03 i 65/13) i Odluke o kriterijima za imenovanje za pozicije u reguliranim tijelima Općine Breza
PONIŠTAVA SE
dio oglasa za pozicije u reguliranim tijelima Općine Breza

Poništava se oglas za pozicije u reguliranim tijelima Općine Breza u dijelu koji se odnosi na sljedeće pozicije:
Tačka III a) član Upravnog odbora J.U. Centra za socijalni rad Breza iz reda zaposlenih – 1 (jedan) član
Tačke I b) i II b) članove Nadzornih odbora u J.U. za predškolsko obrazovanje „Umihana Čuvidina“ i J.U. Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“ – po 3 (tri) člana, koji je objavljen u dnevnom listu “Naša riječ“ dana 03.02.2017. godine i u “Službenim novinama FBiH“, broj: 8/17 od 03.02.2017. godine, zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata na navedeni javni oglas.


Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 12/03 34/03 i 65/13) i Odluke o kriterijima za imenovanje za pozicije u reguliranim tijelima Općine Breza broj : 01/2-05-141/2017 od 20.01.2017. godine Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

PONOVNI OGLAS
za pozicije u reguliranim tijelima Općine Breza

I
- član Upravnog odbora J.U. Centar za socijalni rad Breza iz reda zaposlenih 1

II
- Predsjednik Nadzornog odbora J.U. za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina" 1
- član Nadzornog odbora J.U. za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina" 2

III
- Predsjednik Nadzornog odbora J.U. Opća biblioteka "Muhamed Kantardžić" Breza 1
- član Nadzornog odbora J.U. Opća biblioteka "Muhamed Kantardžić" Breza 2

I - OPIS POZICIJA
   Predsjednik i članovi Upravnog odbora javnih ustanova nadziru rad i poslovanje direktora ustanove, raspolažu imovinom i kapitalom ustanove; utvrđuju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvještaje o poslovanju, predlažu raspodjelu dobiti, odnosno način pokrića gubitka te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom javne ustanove.
   Mandat predsjednika i članova upravnih odbora je 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.
   Naknada za rad predsjednika i članova Upravnog odbora utvrđena je općim aktima ustanova.
  Predsjednik Nadzornog odbora javnih ustanova rukovodi sjednicama nadzornog odbora; stara se o pripremi materijala za sjednice nadzornog odbora i o izvršenju akata Nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora obavlja i druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima ustanove.
  Predsjednik i članovi Nadzornog odbora vrše kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja, prate provođenje poslovne politike i izvršavaju druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima ustanove.
   Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora je 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.
     Naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđena je općim aktima ustanova.

   Kandidati za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Breza moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

II – OPĆI USLOVI

Kandidat treba da ispunjava sljedeće opće uslove:
1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. Da je stariji od 18 godina;
3. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, bilo na nivou države ili entiteta i to u periodu od 3 godine računajući od dana objavljivanja Oglasa za upražnjene pozicije;
4. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX tačka 1. Ustava BiH);
5. Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13);
6. Da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 70/08);
7. Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u instituciji za koju se kandiduje, 5 godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne;
8. Da nije lice kojem je pravosnažnom presudom Suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti institucije u kojoj se kandiduje.

III – POSEBNI USLOVI

   Pored općih uslova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove utvrđene Odlukom o kriterijima za imenovanje na pozicije u reguliranim tijelima Općine Breza broj: 01/2-05-141/2017, od 20.01.2017. godine:

1. Da ima završen VI ili VII stepen stručne spreme odnosno završen Prvi ili Drugi ciklus bolonjskog sistema studiranja;
2. Da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva
3. Da ima stručno znanje iz oblasti organizacije, djelokruga i načina rada javnog preduzeća;
4. Da nije član Nadzornog ili Upravnog odbora, odnosno Odbora za reviziju u više od jednog privrednog društva;
5. Da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, te da je sklon timskom radu;
6. Da ima sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obnašanje pozicije, što će biti utvrđeno na zakazanom intervjuu;
7. Da je zadovoljio stepen znanja tražen na intervjuu, i
8. Da ne postoji sukob interesa

IV - POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
- Prijavu na oglas sa naznakom na koju poziciju se prijavljuju sa kraćom biografijom kandidata
- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija originala ne starijeg od 6 mjeseci) ili ovjerena fotokopija lične karte (ne starija od 6 mjeseci)
- Diploma o završenoj stručnoj spremi ovjerena fotokopija (ne starija od 6 mjeseci)
- Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje o radnom iskustvu nakon sticanja stručne spreme – original ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci)
- Ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke – Opći uslovi pod 3, 4, 5, 6 , 7 i 8. I tačke - Posebni uslovi pod 3, 4, 5 i 8.

V - PODNOŠENJE PRIJAVA

  Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja oglasa i računa se od datuma posljednje objave.
  Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.
  Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor u regulirane organe.
  Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
  Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua.
  Nakon intervjua Komisija će putem pisane preporuke predložiti rang - listu sa najboljim kandidatima i dostaviti je Općinskom načelniku na dalje razmatranje i konačno imenovanje.
  Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.
  Prigovor na konačna imenovanja podnosi se odgovornom javnom službeniku, a kopija se dostavlja Ombudsmenu BiH.
  Oglas će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, u dnevnom listu, web stranici Općine Breza, na oglasnoj tabli Općine Breza i oglasnoj tabli javnih ustanova.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave za Javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI“,
na adresu: OPĆINA BREZA, Služba za privredu, Komisija za izbor na pozicije u reguliranim tijelima Općine Breza
Ulica Bogumilska broj 1. 71 370 Breza
0 0