Info

Potpisan Sporazum o saradnji aktera u domenu dječije zaštite

 

20.11.2018 19:22
Slika
 
Potpisivanjem Sporazuma o međusektorskoj saradnji na nivou lokalne zajednice, u okviru projekta „Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja“, načelnik općine Breza Munib Zaimović, direktor Centra za socijalni rad Osman Salkić, direktorica Javne ustanove "Umihana Čuvidina" Amra Mušić, direktorica Osnovne škole "Safvet-beg Bašagić" Mersiha Šehić, direktorica Osnovne škole "Enver Čolaković" Velida Zaimović, direktor Opće gimnazije "Muhsin Rizvić" Ermin Ferhatović, direktorica Mješovite srednje škole "Mehmedalija Mak Dizdar" Indira Likić, komandir Policijske stanice Breza Mensur Halilović i direktor Doma zdravlja dr. Fikret Salčinović potvrdili su opredjeljenje da će, u okviru svojih nadležnosti, rukovodeći se principom zaštite i sigurnosti djece, suzbijanjem nasilja, zaustavljanjem nasilja i sprečavanjem njegovog ponavljanja, međusobno sarađivati i kreirati mehanizme za integrisan i koordinisan odgovor na nasilje nad i među djecom na nivou lokalne zajednice.

Projekt implementira organizacija World Vision (WV) BiH u partnerstvu s općinom Breza, a u prethodnom periodu pokrenute su brojne aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja.

World Vision je međunarodna organizacija za pomoć, razvoj i javno zagovaranje posvećena radu s djecom, porodicama i zajednicama kako bi prevazišli siromaštvo i nepravdu. U oktobru 2017. godine na području općina Breza, Vareš, Ilijaš i Hadžići započela je implementacija Razvojnog programa Igman koji finasira Ured za podršku WV Taiwan. Aktivnosti World Visiona BiH usmjerene su na jačanje partnerstava ključnih aktera na lokalnom nivou koji rade s djecom uključujući škole, centre za socijalni rad, domove zdravlja, vjerske institucije, nevladine organizacije. Kordinator na projektu ispred Općine Breza je službenik za mlade Alen Smajić.

U cilju posjete zajednica i partnera u kojima WV BiH implementira svoje razvojne programe, činu potpisivanja današnjeg Sporazuma o saradnji svih aktera u domenu dječije zaštite u sali Općinskog vijeća, prisustvovao je Duke Fan-Chiang, menadžer razvojnih programa za region Srednje i Istočne Evrope. Finansiranje za Razvojni program Igman koji se od prošle godine provodi na području općine Breza osigurao je WV Taiwan kojeg je predstavljao Fan-Chiang.

Tokom boravka u Brezi Fan-Chiang je upoznao predstavnike lokalnih institucija koje se zalažu za zaštitu dječijih prava, a posjetio je i kolektive osnovnih škola "Enver Čolaković" i "Safvet-beg Bašagić" s kojima organizacija WV ima dobru saradnju.

Voditeljica Razvojnog područja Igman Svjetlana Tanić-Batinić, izrazila je zadovoljstvo što je zajedno s lokalnim partnerima u prilici da obilježi i 20. novembar - Međunarodni dan dječijih prava.

Predstavnici WV organizacije angažirani na projektima razvoja zajednica i pomoći djeci u potrebi u Bosni i Hercegovini, Adnan Salihagić i Adisa Redžić, također su boravili u današnjoj posjeti općini Breza.

Foto : U sali Općinskog vijeća potpisan Sporazum o međusektorskoj saradnji
0 0