Tenderi

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U 2018.GODINI

 

28.02.2018 14:59
Slika
NAZIV UGOVORNOG ORGANA: OPĆINA BREZA Bogumilska br.1, 71 370 BREZA
Služba za privredu
 
Broj: 01/2-14-565-2/18
Breza, 28.02.2018.godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-05-562/18 od 28.02.2018.godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH
U 2018.GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041;032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web): www.breza.gov.ba 
 
b) OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u 2018.godinu u zavisnosti od kvaliteta i zanimljivosti ponuđenih tema.
0 0