Tenderi

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U 2019. GODINI

 

04.03.2019 15:36
Slika
OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: Usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u 2019.godinu u zavisnosti od kvaliteta i zanimljivosti ponuđenih tema.
Služba za privredu
 
Broj: 01/2-14-393-2/19
Breza, 04.03.2019.godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-05-392/19 od 28.02.2019.godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH
U 2019.GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041;032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

b) OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u 2019.godinu u zavisnosti od kvaliteta i zanimljivosti ponuđenih tema.
0 0