Info

Sastanak predstavnika radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu općine Breza

 

25.04.2019 09:27
Slika
 
U sali Općinskog vijeća Breza jučer je održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu općine Breza.

Akcioni plan za djecu je strateški dokument koji sadrži skup svih mjera koje lokalna zajednica preduzima u određenom vremenu, u svim segmentima života, u cilju unapređenja uslova za siguran rast i razvoj djece u obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, sigurnosti i zdravom okolišu, kulturi, sportu i slobodnom vremenu djece.

U cilju kreiranja politika i strategija naklonjenih djeci, načelnik Munib Zaimović imenovao je Stručni tim koji će izraditi i pratiti realizaciju Lokalnog akcionog plana općine Breza za period od 2019. do 2021. godine, a čine ga: direktorica OŠ "Safvet-beg Bašagić" Mersiha Šehić, pedagogica OŠ "Enver Čolaković" Aida Frljak, pedagogica MSŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Aida Arnautović, pedagogica Gimnazije "Muhsin Rizvić" Selma Malkoč,  direktorica JU "Umihana Čuvidina" Amra Bašić-Mušić,  psihologinja Centra za socijalni rad Ilma Omerhodžić, službenik za mlade općine Breza Alen Smajić, stručni saradnik za društvene djelatnosti općine Breza Zikret Mahmutović, policajac Policijske stanice Breza Asim Hrvat, glavna medicinska sestra Doma zdravlja Safeta Kulaglić, socijalna radnica Zahida Opačin, doktor medicine Edin Avdić, pomoćnica direktorice MSŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Mirela Abdukić, direktorica Opće biblioteke "Muhamed Kantardžić" Indira Lukačević i stručna saradnica za poslove saradnje s organima jedinice lokalne samouprave Centra za socijalni rad Belma Škrgić.

Nosioci aktivnosti izrade Akcionog plana, podijeljeni su u multisektorske gupe za dobrobit djece koje je osnovala međunarodna organizacija World Vision i u najvećoj mjeri čine ih osobe koje se profesionalno bave pitanjima zaštite prava djeteta.

Osiguravanje uslova za puni razvoj potencijala svakog djeteta ključni su ciljevi izrade Lokalnog akcionog plana za zaštitu djece u općini Breza, kazao je službenik za mlade Alen Smajić.

- Kako bi sva djeca bila sigurna i rasla u što boljim uslovima, Ujedinjene nacije usvojile su 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta. Bosna i Hercegovina jedna je od 192 zemlje svijeta koje su potpisale Konvenciju i obavezale se da će poduzimati sve potrebne mjere i aktivnosti u cilju provedbe Konvencije. Lokalne zajednice su najbliže djeci i građanima i pozicionirane da potrebe djece prilagode praksi i tako doprinesu ispunjavanju obaveza koje je BiH preuzela po pitanju djece i njihovih prava utvrđenih Konvencijom - istaknuo je Smajić.

Podršku izradi i implementaciji Lokalnog akcionog plana u općini Breza pružaju Adnan Salihagić i Adisa Redžić, koji u nevladinoj humanitarnoj organizaciji World Vision rade na projektima razvoja zajednica i pomoći djeci u potrebi.
0 0