Sjednice vijeća

Saziv za 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

29.05.2017 13:05
Slika
ŠESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 31.05.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30
Broj: 01/1-02-13534/17
Breza. 14.05.2017.godine
 
 Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
S A Z I V A M
 
ŠESTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 31.05.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D N E V N I    R E D
  
1. Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu između dvije sjednice.
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o stavljanje van snage Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Breza za period do 2029. godine
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Radničkog doma“, UG OC „Desnek“ 
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Radničkog doma“ UG KUD „Breza“ iz Breze.
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kriterijima i postupku ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite porodica sa djecom i podsticanja nataliteta i prava na novčanu i drugu materijalnu pomoć pod povoljnijim uslovima na području Općine Breza.
6. Razmatranja i donošenje zaključaka po pismu namjere od strane „EKO KRUG“ d.o.o. Breza
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu jedinstvenog Općinskog organa uprave Općine Breza za 2016.godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Breza za period 01.01.2017 do 31.03.2017 godine.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o redovnom održavanju cesta i objekata u zimskim uvjetima 2016/2017. godine
10. Imenovanje upravnih odbora JU:
a) JU Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“                                

b) JU Dom zdravlja Breza
c) JU  za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza.


                          PREDSJEDAVAJUĆI

                            Općinskog vijeća

                             Jusić Vedad s.r.

0 0