Sjednice vijeća

Saziv za 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

27.06.2017 11:19
Slika
 
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
     SAZIVAM
 
SEDMU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 28.06.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D N E V N I    R E D

1.    Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu između dvije sjednice
2.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Autosaobraćaj-Breza“
3.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o provođenju Regulacionog plana „Autosaobraćaj-Breza“
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o građevinskom zemljištu
5.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli Sportsko-rekreacionog centra „ADA“ u Brezi na korištenje i održavanje
6.    Razmatranje i usvajaje prijedloga Odluka o dodjeli u zakup poslovne prostorije političkoj stranci Stranka demokratske aktivnosti,Općinski odbor Breza A-SDA
7.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluka o dodjeli u zakup poslovne prostorije političkoj stranci Savez za bolju budućnost BiH, Općinski odbor SBB BiH Breza
8.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o održavanju privredno, kulturno-sportske manifestacije „Bazenijada 2017“
9.    Razmatranje i davanje saglasnosti na Program utroška sredstava „Poticaj razvoju poduzetništva i obrta u Općini Breza za 2017. godinu“
10.    Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Breza za 2016. godinu
11.    Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Breza
12.    Razrješenje i imenovanje člana Komisije za Statut i propise.

                                                                         Predsjedavajući Općinskog vijeća
                                                                                     Vedad Jusić s.r.
0 0