Sjednice vijeća

Saziv za četrnaestu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

25.01.2018 15:27
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst)
Broj: 01/1-02-227/18
Breza. 25.01.2018.godine
 
         Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
S A Z I V A M

ČETRNAESTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 31.01.2018.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D
 1. Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu između dvije sjednice.
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području općine Breza.
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-uglja na području općine Breza.
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup sportskog centra „Partizan“ Udruženju sportskom savezu općine Breza.
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup sportskog centra „Partizan“ Udruženju „ZOOM“ Breza.
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prenosu prava upravljanja i korištenja izgrađenog vodnog objekta za iskorištavanje voda za vodosnabdijevanje „Vodovod za naselje Trtorići i Opreć sa izvorišta Dadijevac“ na Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Breza.
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu.
 8. Razmatranje i usvajanje zaključaka o davanju saglasnosti na Akcioni plan kapitalnih investicija za 2018. godinu.
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključaka o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja općine Breza za 2018. godinu.
 10. Razmatranje Nacrta Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 15.03.2018. do 15.03.2019. godine, i donošenje zaključka po istom.
 11. Razrješenje i imenovanje na kraći period članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Breza.
 12. Razmatranje i usvajanje Zaključka da se sačini sveobuhvatna Informacija o stanju sporta na području općine  Breza.
 13. Razmatranje i usvajanje Zaključka o uvođenju savremenih tehnologija u radu Općinskog vijeća Breza.
   
PREDSJEDAVAJUĆI:
Općinskog vijeća
Jusić Vedad,s.r.
0 0