Sjednice vijeća

Saziv za četvrtu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

28.03.2017 09:28
Slika
Četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza, održat će se dana 29.03.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati.
Broj: 01/1-02-695/17
Breza. 21.03.2017.godine
 
     Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
S A Z I V A M
 
ČETVRTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 29.03.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D
  
 1. Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu između sjednica.
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Budžeta općine Breza za 2017 godinu.
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršavanju Budžeta općine Breza za 2017. godinu.
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja.
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uspostavi registra Budžetskih korisnika općine Breza .
 6. Razmatranje i donošenje zaključka po Nacrtu Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Autosaobraćaj“-   Breza .
 7. Razmatranje i donošenje zaključka po Nacrtu Odluke o provođenju Regulacionog plana “Industrijske  zone Koritnik“ Breza.
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar“.
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija u kojima pravo raspolaganja ima Općina Breza.
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom zauzimanju javnih površina na području općine Breza (Prečišćeni tekst).
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Općine Breza „Plaketa Breze“.
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja Općine Breza „Nagrada Breze“.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu organa mjesnih zajednica za period 2013. do 2016.
 14. Imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora Javnih ustavova                a) Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić „ Breza.                                      b)Obdanište „Umihana Čuvidina „ Breza
 15. Imenovanje dva člana Odbora za provođenje Etičkog kodeksa.


PREDSJEDAVAJUĆI:
Općinskog vijeća

Jusić Vedad s.r.

0 0