Sjednice vijeća

Saziv za dvanaestu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

27.11.2017 12:15
Slika
DVANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 29.11.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30
Broj: 01/1-02-3269/17
Breza. 22.11.2017.godine
 
     Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
S A Z I V A M

DVANAESTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 29.11.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D
 1. Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu između dvije sjednice.
 2. Razmatranje nacrta Budžeta općine Breza za 2018. godinu i donošenje zaključka po istom
 3. Informacija na znanje: Dokument okvirnog Budžeta općine Breza za period 2018.- 2020. godine.
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Breza za period 01.01.2017.- 30.09.2017. godine
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i zakonom o privrednim društvima u FBiH.
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa kapitalnih investicija.
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na realizaciju projekta „Ojačanje mosta na rijeci Stavnji u ulici 6. april sa obnovom obalnih stubova i izradom pješačkih staza“.
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup Sportskog centra„Partizan“..
 9. Razmatranje Informacije o pismu namjere za realizaciju investicionog projekta na području općine Breza
 10. Razrješenje i imenovanje člana Komisije za mlade i ravnopravnost spolova.
 11. Razmatranje Informacije Komisije za praćenje i vršenje kontrole ulaganja u SRC “Ada- Breza“.
 12. Razmatranje vijećničke inicijative vijećnika Avdić Edina i zauzimanje stava po istoj.

  PREDSJEDAVAJUĆI

   Općinskog vijeća

    Jusić Vedad s.r.

0 0