Sjednice vijeća

Saziv za jedanaestu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

23.10.2017 08:42
Slika
JEDANAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 25.10.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati
Broj: 01/1-02-2897/17
Breza. 19.10.2017.godine
 
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
S A Z I V A M
 
JEDANAESTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 25.10.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D N E V N I    R E D
 
 
 1. Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu između dvije sjednice.
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH o privrednim društvima u FBiH.
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi Partizan.
 4. Razmatranje i donošenje zaključka po nacrtu Odluke o dopuni Odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa kućnim ljubimcima  i nezbrinutim životinjama.
 5. Razmatranje dopisa Skupštine ZDK o dostavljanju prijedloga za Program rada Skupštine ZDK za 2018. godinu.
 6. Razmatranje i usvajanje Zaključka o terminu održavanja sjednica Općinskog vijeća Breza.
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o održanoj privredno-kulturno-sportskoj manifestaciji "Bazenijada 2017".

                                                           PREDSJEDAVAJUĆI:

                                                             Općinskog vijeća

                                                               Jusić Vedad s.r.

0 0