Sjednice vijeća

Saziv za petnaestu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

22.02.2018 08:24
Slika
PETNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, će se održati dana 27.02.2018.godine (UTORAK) sa početkom u 16:30 sati
Broj: 01/1-02-437/18
Breza. 21.02.2018.godine
 
            Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

PETNAESTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 27.02.2018.godine (UTORAK) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D
 1. Usmena informacija Općinskog načelnika o aktivnostima između dvije sjednice
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesija za istraživanje i ekspoloataciju mineralnih resursa - uglja na području Općine Breza
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga izmjena Poslovnika o radu Općinskog vijeća Breza (skraćeni postupak)
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije u stambeno-poslovnoj zgradi zv.“Borac“
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad upravnih odbora u Javnim ustanovama kojima je osnivač općina.
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 15.03.2018. do 15.03.2019. godine
 7. Razmatranje i usvajanje Zaključka o davanju saglasnosi i podrške na pismo namjere OSCE-a BiH
 8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za period od 30.06.2017. do 31.12.2017.
 9. Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada JU Centar za socijalni rad Breza za 2018. godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ za 2017./2018. godinu
 11. Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada JU Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“ Breza za 2018. godinu.
  
PREDSJEDAVAJUĆI:
Općinskog vijeća
Jusić Vedad,s.r.
0 0