Saziv za prvu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

Broj: 01/1-02-3206/16
Breza. 21.12.2016.godine
 
     Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
 
S A Z I V A M
 
 
PRVU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 28.12.2016. godine (SRIJEDA) sa početkom u 1630 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usmena informacija o radu Općinskog načelnika u periodu od preuzimanja mandata do prve redovne sjednice Općinskog vijeća

2. Informacija komisije za primopredaju dužnosti načelnika Općine Breza

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvrešenju Budžeta Općine Breza za šest mjeseci 2016 godine.

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Budžeta Općine Breza za 2016. godinu

5. Razmatranje i usvajanje prijdloga Odluke o privremenom finansiranju Općine Breza za period januar- mart 2017. godine

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Breza za razdoblje 2017-2021. godine

7. Razmatranje i donošenje Zaključka po Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Breza za 2017. godinu

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju impementacije „Projekta razvoja ruralnog poslovanja“

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Industrijske zone Koritnik“

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju izradi  Regulacionog plana „Autosaobraćaj-Breza“

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o  izmjeni odluke o bližim kriterijima za  imenovanje u Upravni odbor JU Dom zdravlja Breza

12. Razmatranje i donošenje Zaključka o nastavku aktivnosti na Izradi investiciono-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju postojeće deponije komunalnog otpada Općine Breza i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja (prva faza)
 
13. Izjašnjavanje o povjerenju članova upravnog odbora u Javnoj ustanovi:
         - Centra za socijalni rad, te razmatranje ostavke člana Upravnog odbora.

14. Imenovanje članova upravnih odbora Javnih ustanova na kraći period
- Dom zdravlja Breza
- Centar za socijalni rad
- Opća biblioteka Muhamed Kantardžić
- Obdanište Umihana Čuvidina

15. Imenovanje komisija stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
a) Komisija za Statut i propise
b) Drugostepena upravna komisija
c) Komisija za buđet i finansije
  
                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI:
                                                                        Općinskog vijeća
                                                                           Jusić Vedad s.r.
                                             .
0 0