Sjednice vijeća

Saziv za šesnaestu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

28.03.2018 13:52
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
Broj: 01/1-02-437/18
Breza. 21.03.2018.godine

Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

ŠESNAESTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 28.03.2018.godine (SRIJEDA) sa početkom u 1630 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D
 1. Usmena informacija Općinskog načelnika o aktivnostima između dvije sjednice
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli javnog priznanja općine Breza „Grb Breze“
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli javnog priznanja općine Breza „Plaketa Breze“
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli  javnog priznanja općine Breza „Nagrada Breze“
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju implementaciji Projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ na području općine Breza u 2018.godini
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga zaključka o uspostavljanju novog zk uloška za parcelu označenu kao k.č.br. 654/11 k.o. Smrekovica (s.p.) u korist Softić Faruka, sin Ismaila iz Breze
 7. Razmatranje i davanje saglasnosti na Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Budžetom općine Breza za 2018.godinu konto 614414
 8. Razmatranje i davanje saglasnosti na godišnji Plan i program održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza period 15.03.2018.-15.11.2018. godine
 9. Razmatranje i davanje saglasnosti na Statut mjesnih zajednica
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu općinskog pravobranilaštva Breza za period 01.01.2017. – 31.12.2017.
 11. Razmatranje i usvajanje Informacija o stanju općeg kriminaliteta javnog reda i mira za godinu
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu stalnih radnih tijela – komisija u 2017.godini
 13. Komisija za statut i propise
 14. Drugostepena upravna komisija
 15. Komisija za procjenjivanje tržišne vrijednosti poreza na imovinu
 16. Općinska izborna komisija
 17. Komisija za mlade i ravnopravnost spolova
 
PREDSJEDAVAJUĆI:
Općinskog vijeća
Jusić Vedad,s.r.
0 0