Sjednice vijeća

Saziv za trinaestu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

26.12.2017 07:58
Slika
TRINAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 27.12.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati
Broj: 01/1-02-3545/17
Breza. 20.12.2017.godine
 
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),
 
S A Z I V A M

TRINAESTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 27.12.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D
 
  1. Aktivnosti Općinskog načelnika između dvije sjednice.
  2. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Općine Breza za 2017. godinu
  3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Budžeta Općine Breza za 2018. godinu.
  4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2018. godinu.
  5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar.
  6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Centar.
  7. Razmatranje Nacrta zaključka o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa uglja na području općine Breza.
  8. Razmatranje i donošenje zaključka po Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu.
  9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o stanju protiv požarne zaštite na području općine Breza.
  10. Imenovanje Komisije za vođenje aktivnosti po pitanju naknade za prevoz osiguranih lica predviđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH.
  
PREDSJEDAVAJUĆI:
Općinskog vijeća
Jusić Vedad
                                            
0 0