Info

Sedamnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

27.04.2018 16:43
Slika
 
Sedamnaestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Breza, održanoj 25. aprila 2018. godine, uz kašnjenje Fetaha Bajrića (SDA) prisustvovalo je 20 vijećnika koji su, prvi put u novom sazivu, u svom radu koristili tablet-uređaje. Odsutan je bio Dževahid Sokić (SPU), a zbog zdravstvenih problema, sjednicu je napustio Asim Muratović (SDA).

- Vrlo kratko ću da skrenem pažnju cijenjenom Vijeću, da je nakon što smo dobili materijale za sjednicu, prema Općinskom vijeću putem elektronske pošte upućeno još nekoliko dokumenata. Radi se o mišljenju Komisije za budžet i finansije i Komisije za statut i propise. Elektronskim putem upućen je i Zapisnik sa sjednice Komisije za izbor i imenovanje te inicijativa direktora Doma zdravlja, doktora Fikreta Salčinovića - rekao je, tokom uvodnog dijela, predsjedavajući Vedad Jusić (SDA).
 
Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Fikret Salčinović (SBB), Arif Sirotanović (BPS), Fetah Bajrić (SDA), Mirzet Suljagić (SBiH), Nejira Bulbulušić (SBB), Selma Beširević (SBB), Memsud Kadrić (GDS), Čamil Buljetović (DF) i nezavisni vijećnik Midhat Beširević.

- Sa menadžmentom Rudnika mrkog uglja radimo na definisanju imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju određenih proizvodnih objekata na lokalitetu Koritnik. U toku su aktivnosti na projektima "Sanacija klizišta Opreč", "Sanacija mosta 6. april", "Ucjevljenje potoka Jasike" - naveo je, između ostalog, načelnik Munib Zaimović.

Potrebnu većinu glasova dobili su: prijedlog Odluke o zauzimanju javnih površina na području općine Breza, prijedlog Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva, prijedlog Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Breza, prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava općine Breza iz grantova za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti sporta,kulture, obrazovanja i drugih oblasti, prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad upravnih odbora u javnim ustanovama kojima je osnivač Općina.

Usvojeni su Izvještaj o ostvarivanju politike općine Breza i aktivnostima Općinskog načelnika za 2017.godinu, kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Breza za 2017. godinu.

Razmotreni su i doneseni zaključci po Nacrtu Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti, Nacrtu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća općine Breza za period 2018.-2023., a usvojen je i Zaključak o davanju saglasnosti na imenovanje punomoćnika za sjednicu Skupštine javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza.

U okviru tačke koja je naknadno uvrštena na dnevni red sedamnaeste redovne sjednice, a odnosila se na imenovanje predsjednika i članova stručne Komisije za procjenjivanje tržišne vrijednosti poreza na imovinu, naslijeđe, poklone i utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti, potvrđeno je imenovanje Saliha Hasanspahića za predsjednika, dok su članovi Ejub Salkić i Nezaheta Čengić.

Vijećnici su podržali inicijativu direktora Doma zdravlja "Breza", doktora Fikreta Salčinovića, koja se odnosila na traženje finansijske podrške za specijalizaciju i subspecijalizaciju zdravstvenih djelatnika što je, kako je naveo dr. Salčinović, jako bitan segment budućeg funkcionisanja zdravstvene ustanove na području općine Breza.

Gosti redovne sjednice, koju je pratio i službenik za demokratski razvoj pri OSCE-u Daut Bajramović, bili su članovi Vijeća učenika Mješovite srednje škole "Mehmedalija Mak Dizdar" Selma Hodžić, Nejla Rahoveci, Adna Kovač i Nedim Salčinović.

VIDEO : Sedamnaesta redovna sjednica

FOTO : Sedamnaesta sjednica Općinskog vijeća
0 0