Info

U sali Općinskog vijeća Breza održana 29. redovna sjednica

 

03.05.2019 09:24
Slika
 
U sali Općinskog vijeća Breza, 30. aprila 2019. godine, održana je 29. redovna sjednica. Nakon što je Vedad Jusić (SDA) dobio zastupnički mandat u novom sazivu Skupštine ZDK, sjednicom je predsjedavao njegov zamjenik Memsud Kadrić (GDS). U radu saziva Općinskog vijeća nisu sudjelovali Fetah Bajrić i Belma Škrgić koji su svoje izostanke najavili.  Nova pitanja i inicijative uputili su Arif Sirotanović (BPS), Memsud Kadrić (GDS), Amina Cigura-Jekalović (SDP) i Mirzet Suljagić (SBiH).

Prijedlog Dnevnog reda usvojen je sa 13 glasova ZA, a nakon nepodržanog amandmana kojim su vijećnici Kluba SDA tražili povlačenje četiri tačke sa Prijedloga Dnevnog reda, vijećnici Stranke demokratske akcije Mirza Ahmedspahić, Asim Muratović, Mirnes Bašić i vijećnik Demokratske fronte Ćamil Buljetović, napustili su rad na sjednici.

Vijećnici su jednoglasno dali saglasnost na Plan rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Breza za 2019. godinu na osnovu plana implementacije Strategije razvoja. Većinom glasova podržani su: prijedlog Odluke o spomen-obilježjima na području Općine Breza, prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana „Industrijska zona Koritnik“, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana turističkog naselja Vijesolići, prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksploataciju uglja na površinskom kopu "Koritnik".

Sa 12 glasova ZA usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Breza za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine.

U okviru sedme tačke dnevnog reda, o poslovanju, reviziji finansijskih izvještaja i radu Nadzornog odbora u JP "Komunalno" govorili su tehnički direktor Komunalnog Mujo Muratović i predsjednik Nadzornog odbora Seid Opačin. Vijećnici su usvojili i prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti državnom službeniku Nerminu Čosiću da u ime Osnivača, a na prijedlog Općinskog načelnika, predsjedava na 36. redovnoj sjednici Skupštine JP "Komunalno".

Usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama komunalnih proizvoda i usluga individualne potrošnje JP "Komunalno" d.o.o. Breza je prolongirano, uz Zaključak da se sačini detaljna kalkulacija u vezi dijela koji se odnosi na upravljanje otpadom. Donesen je i Zaključak kojim je u roku od 60 dana predviđeno održavanje  tematske sjednice Općinskog vijeća na kojoj bi se razmatralo stanje u JP "Komunalno".

Nakon što je Komisija za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje člana Općinske izborne komisije, u sastavu Damir Dinar, Vesna Jevrić i Eldina Dervišević, obavila intervjue sa Mirzom Džambićem (bachelor prava) i Azrudinom Salkićem (bachelor menadžmenta u bankarstvu i osiguranju) vijećnicima Općinskog vijeća predložena je rang lista na bazi odgovora kandidata na kojoj je na prvom mjestu bio Mirza Džambić s 58 bodova, a na drugom Azrudin Salkić s 51 bod. Cijeneći mišljenje i bodovanje članova Komisije, u sklopu posljednje tačke dnevnog reda, Općinsko vijeće je uz 13 glasova ZA izvršilo imenovanje Džambića za novog člana Općinske izborne komisije Breza.

U radu 29. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza učestvovali su pomoćnici načelnika Salih Hasanspahić, Huso Herco i Meliha Beširević.
0 0