Info

U sali Općinskog vijeća Breza održana 34. redovna sjednica

 

31.10.2019 14:52
Slika
 
Nova pitanja i inicijative, na redovnoj sjednici Općinskog vijeća Breza, uputili su Amina Cigura-Jekalović (SDP), Mirzet Suljagić (SBiH), Arif Sirotanović (BPS) i Memsud Kadrić (GDS).

Na dnevnom redu jučer održane, 34. redovne sjednice, kojom je predsjedavao Memsud Kadrić, našlo se 9 tačaka. Odsutan je bio nezavisni vijećnik Anes Babović.

Dnevni red je otvoren izlaganjem načelnika mr. sci. Muniba A. Zaimovića koji se osvrnuo na rad organa lokalne samouprave u proteklom periodu. Općina Breza danas se ima čime pohvaliti, naveo je načelnik Zaimović te izrazio uvjerenje da će, u saradnji s Općinskim vijećem i menadžmentima javnih preduzeća, uspjeti napraviti još mnogo toga za stanovnike Breze. Prvi čovjek lokalne administracije pozvao je sve relevantne faktore na jače zalaganje za uspostavljanje zajedničkog okvira za još bolje razumijevanje prioriteta i za bolju realizaciju konkretnih projekata.

Vijećnici su razmotrili i usvojili prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom. U članu 2 predmetne Odluke stoji da se, radi oblikovanja građevinskih parcela br. 384 i 388 po Regulacionom planu „Uže urbano područje grada“ za planirani poslovni objekt, nekretnine prodaju Murisu Nuhanoviću iz Breze.

Općinsko vijeće primilo je k znanju Informaciju o rezultatima mjerenja kvaliteta zraka na području općine Breza, mikrolokacija Rudnik mrkog uglja „Breza“; Informaciju o socijalno-ekonomskom stanju boračke populacije na području općine Breza za 2019. godinu; Informaciju o gospodarenju u šumi i šumskom zemljištu na podrućju općine Breza u PJ Šumarija Vareš za 2018. godinu i Informaciju o provođenju zdravstvene zaštite stanovništva na području općine Breza u 2019. godini, a usvojeni su i zaključci.

Većinom glasova data je i saglasnost na Poslovnik o radu Komisije za realizaciju Strateškog plana razvoja općine Breza. Poslovnikom se uređuju pitanja rada i organizacije Komisije za realizaciju Strateškog plana razvoja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje njenih zadataka i odgovornosti u skladu sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave FBiH.

Poslije imenovanja stručnog saradnika za boračko-invalidsku zaštitu Ruzmina Hodžića, za člana Nadzornog odbora JP “Komunalno”, usvojen je i Zaključak putem kojeg se šefu Službe za privredu Salihu Hasanspahiću daje saglasnost da u ime Osnivača, a na prijedlog načelnika mr. sci. Muniba A. Zaimovića, predsjedava na 38. sjednici Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Članovi Općinskog vijeća Breza su, nakon pojedinačnog izjašnjavanja, imenovali pravnika Tarika Mamelu za člana Općinske izborne komisije Breza.

U radu sjednice sudjelovali su Općinski pravobranilac Eldin Mustafić, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, pomoćnica načelnika za finansije Meliha Beširević, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Huso Herco, stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove Almir Dervišević, građevinska inspektorica Selma Gazdić, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović i volonterka Mirela Cigura.

Sjednicu su pratili predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa u Općinskom vijeću Mirsad Hajduković, predsjednik Općinskog odbora Socijaldemokratske partije Sabit Begić, zastupnica u Skupštini ZDK Branka Trogrlić i predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Breza Ibrahim Hasanspahić. Predstavnica medija bila je novinarka Radija Breza Aida Halilić.
0 0