Zapisnici

Zapisnik sa četrnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća

 

08.03.2018 08:50
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je dasjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19 vijećnika.
Broj: 01/1-02-227/18
Breza,07.02.2018.godine
 
Z A P I S N I K
 
Sa ČETRNAESTEREDOVNE SJEDNICE Općinskog vijećaodržane dana 31.01.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
           Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
        Po izvršenoj prozivci konstatovano je dasjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19 vijećnika.
           Na prozivci nisu bili prisutni vijećnici Beširević Selma i Ahmedspahić Mirza.
          Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović,pomoćnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić,Salih Hasanspahić, Herco Huso,općinski pravobranilac Dženana Telalović,članovi Odbora za provedbu Etičkog kodeksa,predstavnici i članovi političkih stranakai predstavnici medija.
Predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad upoznao je vijećnikedasu održana dva   sastanka predsjednika klubova parlamentarnih stranaka, te da se Zapisnici nalaze u materijalima, kao i mišljenja Komisije za Statut i propise.
0 0