Sjednice vijeća

Zapisnik sa devetnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

03.07.2018 11:07
Slika
 
Broj: 01/1-02-1426/18
Breza, 04.06.2018. godine
 
ZAPISNIK
 
Sa DEVETNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 14.05.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.

Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jusić Vedad.
Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 15 vijećnika.
Opravdano odsutan vijećnik Ahmedspahić Mirza, a vijećnici Suljagić Mirzet i Tabaković Admir su najavili kašnjenje na sjednicu. Odsutni vijećnici  Salčinović Fikret, Bajrić Fetah i Bašić Mirnes.
Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Smajila Omerhodžić, Meliha Beširević, Salih Hasanspahić, Herco Huso, općinski pravobranilac Dženana Telalović, predstavnik OSCE-a misije Daut Bajramović, predstavnici JP Komunalno Breza,  predstavnik Radio Breze
0 0