Sjednice vijeća

Zapisnik sa dvadesete redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

16.10.2018 13:42
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 18 vijećnika.
Broj: 01/1-02-1762/18
Breza, 25.07.2018. godine
 
Z A P I S N I K
 
Sa DVADESETE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 27.06.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
     Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
   Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 18 vijećnika.
   Opravdano odsutni vijećnici Avdić Edin i Sokić Dževahid, a vijećnik Zaimović Anes najavio je kašnjenje na sjednicu.
   Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Smajila Omerhodžić, Meliha Beširević, Salih Hasanspahić, predstavnici etičkog odbora,  predstavnik Radio Breze.
0 0