Sjednice vijeća

Zapisnik sa dvadeset i prve redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

16.10.2018 13:47
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 16 vijećnika.
Broj: 01/1-02-2109/18
Breza,10.10.2018. godine

Z A P I S N I K
 
Sa DVADESETPRVE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 25.07.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
     Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
   Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 16 vijećnika.
   Opravdano odsutni vijećnici Sirotanović Arif, Ahmedspahić Mirza, Muratović Asim, Jekalović Amina, vijećnik Zaimović Anes najavio je kašnjenje na sjednicu.
   Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Smajila Omerhodžić, Meliha Beširević, Salih Hasanspahić, Herco Huso, predstavnici etičkog odbora,  predstavnik Radio Breze.
0 0