Sjednice vijeća

Zapisnik s osamnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

03.07.2018 11:03
Slika
 
Broj: 01/1-02-1285/18
Breza, 15.05.2018. godine
 
ZAPISNIK
 
S OSAMNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 14.05.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19 vijećnika.
Opravdano odsutan vijećnik Bajrić Fetah, a vijećnik Salčinović Fikret  najavio je kašnjenje na sjednicu.
Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Smajila Omerhodžić, Meliha Beširević, Salih Hasanspahić, Herco Huso, općinski pravobranilac Dženana Telalović, predstavnik OSCE-a misije Daut Bajramović,  predstavnik Radio Breze.
0 0