Zapisnici

Zapisnik sa petnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća

 

04.04.2018 14:19
Slika
 
Broj: 01/1-02-437/18
Breza, 28.03.2018.godine
 
Zapisnik
 
sa petnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 27.02.2018. godine sa početkom u 16 sati i 30 minuta u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
          
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19 vijećnika. Opravdano odsutan bio je vijećnik Jusić Nusret, vijećnik Zaimović Anes nije najavio svoj izostanak.

Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović,pomoćnici Općinskog načelnika:Smajila Omerhodžić, Salih Hasanspahić, Herco Huso, Općinski pravobranilac Dženana Telalović, članovi Odbora za provedbu Etičkog kodeksa, direktori i predsjednici upravnih odbora javnih ustanova, poslanik u skupštini ZDK Ćamil Zaimović, predstavnici i članovi političkih stranaka i predstavnici medija.
0 0