Sjednice vijeća

ZAPISNIK SA TEMATSKE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 31.10.2017. godine

 

07.12.2017 13:54
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 16 vijećnika.
Broj: 01/1-02-2669/17        
Breza, 01.11.2017. godine

Z A P I S N I K
 
SA TEMATSKE  SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 31.10.2017. godine  sa  početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
 
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
 
Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 16 vijećnika.
Na prozivci  nisu prisutni vijećnici: Ahmedspahić Mirza, Edin Avdić, Beširević Selma, Kadrić Memsud, Zaimović Anes.
Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: općinski načelnik  Zaimović Munib, pomoćnici općinskog načelnika, Smajila Omerhodžić, Salih Hasanspahić, Meliha Beširević,  općinski pravobranilac Dženana Telalović, predsjednici parlamentarnih stranaka SDA, SDP, i član SBB Jusić Smail.
0 0