Zapisnici

ZAPISNIK SA TEMATSKE SJEDNICE Općinskog vijeća

 

11.05.2017 10:51
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 14 vijećnika.Izostanak sa sjednice najavili su vijećnici: Zaimović Anes, Jekalović Amina, Ahmedspahić Mrza, Bašić Mirnes, Beširević Selma

Broj: 01/1-02-655/17          

Breza, 26.04.2017. godine


Z A P I S N I K

SA TEMATSKE  SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 12.04.2017. godine  sa  početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.

 

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.

 

Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 14 vijećnika.

Izostanak sa sjednice najavili su vijećnici: Zaimović Anes, Jekalović Amina, Ahmedspahić Mrza, Bašić Mirnes, Beširević  Selma, dok su vijećnici Namik Muraović i Fetah Bajrić najavili su zakašnjenje. 

Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik  Zaimović Munib, pomoćnici općinskog načelnika, Smajila Omerhodžić, Salih Hasanspahić, Meliha Beširević,  općinski pravobranilac Dženana Telalović, predstavnici JP „Komunalno „ d.o.o. Breza, predsjednik SDA, i  predstavnici medija
0 0