Zapisnici

ZAPISNIK sa TREĆE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća Breza

 

11.05.2017 10:46
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika. Sa sjednice opravdano odsutna vijećnica Jekalović Amina
Broj: 01/1-02-535/17
Breza, 29.03.2017. godine

Z A P I S N I K
 
sa TREĆE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 22.02.2017. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
            Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
            Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika.
            Sa sjednice opravdano odsutna  vijećnica Jekalović Amina.
 
            Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, Herco Huso, Hasanspahić Salih, općinski pravobranilac Telalović Dženana, savjetnik općinskog Načelnika  Musafić Eldin i Džambić Mirza, predsjednci i direktori JU, predstavnik SDA, predstavnici MZ-e Slivno i predstavnici medija.
0 0