Zapisnici

Zapisnik sa trinaeste redovne sjednice Općinskog vijeća

 

12.02.2018 15:36
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika.
Broj: 01/1-02-3545/17
Breza,31.01.2018.godine
 
Z A P I S N I K
 
sa trinaeste redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 27.12.2017. godine sa početkom u 16.30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
           
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
           
Po izvršenoj prozivci konstatovano je dasjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika.
           
Na prozivci nije bio prisutan vijećnik Bajrić Fetah.

Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski načelnik Munib Zaimović,pomoćnici Općinskog načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić,Salih Hasanspahić, Herco Huso,općinski pravobranilac Dženana Telalović, savjetnici općinskog načelnika Mustafić Eldin i Džambić Mirza,predsjednik i članovi Odbora za provedbu Etičkog kodeksa,predstavnici i članovi političkih stranaka, predstavnik IPSA instituta i predstavnici medija.
0 0