Plan javnih nabavki

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2024. godinu

Breza, 23. maj 2024. godine

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2024. godinu

Breza, 1. april 2024. godine

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2024. godinu

Breza, 11. mart 2024. godine

Plan nabavki za 2024. godinu

Breza, 24. januar 2024. godine

Odluka o usvajanju Plana nabavki Općine Breza za 2024. godinu

Broj: 01/2-04-290/2024
Breza, 24.01.2024. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 39. stav 1. tačka 7. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), a u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2024. godinu, („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 10/2023 od 25.12.2023. godine) Općinski načelnik, d o n o s i

    O D L U K U
o usvajanju Plana nabavki Općine Breza za 2024. godinu

Član 1.

Planom nabavki Općine Breza za 2024. godinu („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22) (u daljem tekstu: „Plan nabavki“), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2024. godini.

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 15. decembar 2023. godine

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 8. novembar 2023. godine

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 14. septembar 2023.

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 11. septembar 2023.

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 22. august 2023.

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 4. august 2023.

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 18. juli 2023.

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 22. juni 2023.

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 8. juni 2023.

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 28. april 2023. godine

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 14. april 2023. godine

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 3. april 2023. godine

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 24. mart 2023. godine

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 13. mart 2023. godine

Izmjena Plana nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Breza, 23. februar 2023. godine

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Broj: 01/2-04-249 /23
Breza, 27.01.2023. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH,“ broj: 59/22), člana 39. stav 1. tačka 7. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), a u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2023. godinu, („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 10/22 od 30.12.2022. godine), Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2023. godinu

Član 1.

Planom javnih nabavki Općine Breza za 2023. godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki“), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2023. godini.  

Plan javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-20/22
Breza, 25.01.2023. godine

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 59/22) člana 39. stav 1. tačka 7. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj 7/21), u skladu sa usvojenim Budžetom Općine Breza za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21), Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Breza za 2022. godinu ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj 7/22 i 10/22), Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu, na prijedlog  Službe za privredu, Općinski načelnik, d o n o s i

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU
(prečišćeni tekst)

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-19/22
Breza,  09.12.2022. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.
    
U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022.godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine,  01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine, 01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine, 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine, 01/2-04-312-9/22 od 13.07.2022. godine, 01/2-04-312-10/22 od 15.07.2022. godine,  01/2-04-312-11/22 od 20.09.2022. godine i 01/2-04-312-14/22 od 12.10.2022. godine, 01/2-04-312-13/22 od 20.09.2022. godine, 01/2-04-312-14/22 od 12.10.2022. godine,  01/2-04-312-15/22 od 19.10.2022. godine, 01/2-04-312-16/22 od 07.11.2022. godine, 01/2-04-312-17/22 od 23.11.2022. godine i 01/2-04-312-18/22 od 23.11.2022. godine u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se redni broj 35, dio I za nabavku robe  i redni broj 31, dio III za nabavku radova i glasi :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-18/22
Breza, 24.11.2022. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i: 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022.godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine, 01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine, 01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine, 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine, 01/2-04-312-9/22 od 13.07.2022. godine, 01/2-04-312-10/22 od 15.07.2022. godine, 01/2-04-312-11/22 od 20.09.2022. godine i 01/2-04-312-14/22 od 12.10.2022. godine, 01/2-04-312-13/22 od 20.09.2022. godine, 01/2-04-312-14/22 od 12.10.2022. godine,  01/2-04-312-15/22 od 19.10.2022. godine, 01/2-04-312-16/22 od 07.11.2022. godine i 01/2-04-312-17/22 od 07.11.2022. godine u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se procijenjena vrijednost stavke redni broj: 14 dio III (radovi) i glase:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-17/22
Breza, 23.11.2022. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i: 

ODLUKU o izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.
U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj: 01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine,  01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine,  01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine, 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine, 01/2-04-312-9/22 od 13.07.2022. godine,  01/2-04-312-10/22 od 15.07.2022. godine, 01/2-04-312-11/22 od 09.08.2022. godine, 01/2-04-312-12/22 od 23.08.2022. godine, 01/2-04-312-13/22 od 20.09.2022. godine, 01/2-04-312-14/22 od 12.10.2022. godine, 01/2-04-312-15/22 od 19.10.2022. godine i 01/2-04-312-16/22 od 07.11.2022. godine, u skladu sa ukazanim potrebama, brišu se stavke redni broj 23 i 24 dio II za nabavku usluga i dodaje se stavka redni broj 35 dio II (usluge) i glasi:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-16/22
Breza,  07.11.2022. godine
    
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine, 01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine, 01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine, 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine, 01/2-04-312-9/22 od 13.07.2022. godine, 01/2-04-312-10/22 od 15.07.2022. godine,  01/2-04-312-11/22 od 20.09.2022. godine i 01/2-04-312-14/22 od 12.10.2022. godine, 01/2-04-312-13/22 od 20.09.2022. godine, 01/2-04-312-14/22 od 12.10.2022. godine i  01/2-04-312-15/22 od 19.10.2022. godine, u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se stavke: 34, dio I za nabavku robe, 33 i 34 dio II za nabavku usluga i glase:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-15/22
Breza,  19.10.2022. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
ODLUKU o izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine, 01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine, 01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine, 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine, 01/2-04-312-9/22 od 13.07.2022. godine, 01/2-04-312-10/22 od 15.07.2022. godine, 01/2-04-312-11/22 od 09.08.2022. godine, 01/2-04-312-12/22 od 23.08.2022. godine, 01/2-04-312-13/22 od 20.09.2022. godine i 01/2-04-312-14/22 od 12.10.2022. godine, u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se stavka redni broj 32 dio II (usluge) i glasi:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-14/22
Breza, 12.10.2022. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                              
ODLUKU o izmjeni i dopuni  Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj: 01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine,  01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine, 01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine, 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine, 01/2-04-312-9/22 od 13.07.2022. godine,  01/2-04-312-10/22 od 15.07.2022. godine, 01/2-04-312-11/22 od 09.08.2022. godine, 01/2-04-312-12/22 od 23.08.2022. godine i  01/2-04-312-13/22 od 20.09.2022. godine, u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se stavka redni broj 30 dio III (radovi) i glasi:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-13/22
Breza, 20.09.2022. godine
    
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                              
ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022.godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022.godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine, 01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine,  01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine, 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine, 01/2-04-312-9/22 od 13.07.2022. godine,  01/2-04-312-10/22 od 15.07.2022. godine, 01/2-04-312-11/22 od 09.08.2022. godine i  01/2-04-312-12/22 od 23.08.2022. godine, u skladu sa ukazanim potrebama, mijenjaju  se stavke redni broj:  19 dio I (robe),  29 dio II (usluge) i  1 i 14 dio III (radovi) i dodaju se stavke redni broj: 31 dio II (usluge) i 29 dio III (radovi) i glase:

ODLUKA o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-12/22
Breza, 23.08.2022. godine

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022.godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine, 01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine, 01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine, 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine, 01/2-04-312-9/22 od 13.07.2022. godine, 01/2-04-312-10/22 od 15.07.2022. godine i 01/2-04-312-11/22 od 09.08.2022. godine u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se stavka redni broj: 28 dio III (radovi) i glasi:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-11/22
Breza,  09.08.2022. godine
    
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
                                                                 ODLUKU
o izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine,  01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine, 01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine, 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine, 01/2-04-312-9/22 od 13.07.2022. godine i 01/2-04-312-10/22 od 15.07.2022. godine u skladu sa ukazanim potrebama, briše se stavka redni broj 15 dio I za nabavku robe i dodaju se stavke redni broj: 32 i 33 dio I (robe), 30 dio II (usluge) i 27 dio III (radovi) i glase:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-10/22
Breza,  15.07.2022. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:

ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine,  01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine,  01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine, 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine i 01/2-04-312-9/22 od 13.07.2022. godine u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se  stavka redni broj: 31 dio I (robe) i glasi:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-9/22
Breza,  13.07.2022. godine    
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                              
ODLUKU o izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine,  01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine,  01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine 01/2-04-312-8/22 od 24.06.2022. godine u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se naziv predmeta nabavke stavke  10 dio II (usluge) i glasi:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-8/22
Breza, 24.06.2022. godine
    
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:      
             
ODLUKU
o izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine,  01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine i 01/2-04-312-7/22 od 16.06.2022. godine u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se stavke, redni broj: 25 i 26 dio III  (radovi) i  glase:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-7/22
Breza, 16.06.2022. godine

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022.godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine, 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine i 01/2-04-312-6/22 od 09.06.2022. godine u skladu s ukazanim potrebama, mijenjaju se stavke redni broj: 30 dio I (robe) i 2 dio III (radovi) i glase:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-6/22
Breza, 09.06.2022. godine
  
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022.godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine i 01/2-04-312-5/22 od 16.05.2022. godine u skladu sa ukazanim potrebama, mijenjaju se stavke redni broj: 4 dio I (robe) i stavke redni broj:15 i 16 dio III (radovi) i  glase:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-5/22
Breza, 16.05.2022. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:

ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022.godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine, 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine i 01/2-04-312-4/22 od 08.04.2022. godine u skladu sa ukazanim potrebama, mijenjaju se stavke : 20, 21 i 27 dio II (usluge) i stavka 19 dio III (radovi) i  glase:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-4/22
Breza, 08.04.2022. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                              
ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022.godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine i 01/2-04-312-3/22 od 25.03.2022. godine, u skladu sa ukazanim potrebama, brišu se stavke  16 i 17 dio I (robe) i mijenja se procijenjena vrijednost javne nabavke roba: redni broj 14, dio I (robe) i glasi:

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-3/22
Breza, 25.03.2022. godine
    
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  

ODLUKU o izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki
Općine Breza za 2022. godinu


Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj: 01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine, u skladu s ukazanim potrebama i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine i 01/2-04-312-2/22 od 18.03.2022. godine u skladu s ukazanim potrebama, dodaje se redni broj nabavke 24, dio I za nabavku robe i glasi :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-2/22
Breza, 18.03.2022. godine 
   
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                              
ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki
Općine Breza za 2022. godinu


Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine i Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 01/2-04-312-1/22 od 03.03.2022. godine, u skladu s ukazanim potrebama, mijenja se procijenjena vrijednost i vrsta postupka javne nabavke radova: redni broj nabavke 2 i 7,  dio III i glasi :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312-1/22
Breza, 03.03.2022. godine

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21, od 30.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.
U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-312/22 od 11.02.2022. godine, u skladu s ukazanim potrebama, mijenja se procijenjena vrijednost i vrsta postupka javne nabavke radova, redni broj nabavke 13, dio III i glasi :

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Broj: 01/2-04-312 /22
Breza, 11.02.2022. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 39. stav 1.tačka 7. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), a u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 13/21) Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu

Član 1.

Planom javnih nabavki Općine Breza za 2022. godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki“), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2022. godini.
 
Član 2.

Plan nabavki izrađen je u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2022. godinu.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-9/21
Breza,  23.12.2021. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 7/21), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine)  i Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Breza za 2021. godinu godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 12/21, od 06.12.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  

ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj:01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine, 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine, 01/2-04-1389-3/21 od 18.08.2021. godine i 01/2-04-1389-4/21 od 21.09.2021. godine, 01/2-04-1389-5/21 od 30.09.2021. godine, 01/2-04-1389-6/21 od 16.11.2021. godine, 01/2-04-1389-7/21 od 26.11.2021. godine i 01/2-04-1389-8/21 od 13.12.2021. godine u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se redni broj 24 i 25, dio I za nabavku robe i glasi :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-8/21
Breza, 13.12.2021. godine

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021.godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj:01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine, 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine, 01/2-04-1389-3/21 od 18.08.2021. godine i 01/2-04-1389-4/21 od 21.09.2021. godine, 01/2-04-1389-5/21 od 30.09.2021.godine, 01/2-04-1389-6/21 od 16.11.2021. godine i 01/2-04-1389-7/21 od 26.11.2021. godine u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se redni broj 23, dio I za nabavku roba, redni broj 34 i 35, dio II za nabavku usluga i redni broj 10 dio III za nabavku radova i glase :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-7/21
Breza, 26.11.2021. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                              
ODLUKU o izmjeni i  dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj:01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine, 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine, 01/2-04-1389-3/21 od 18.08.2021. godine i 01/2-04-1389-4/21 od 21.09.2021. godine, 01/2-04-1389-5/21 od 30.09.2021. godine i  01/2-04-1389-6/21 od 16.11.2021. godine u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se redni broj 33,  dio II za nabavku usluga i glasi :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-6/21
Breza, 16.11.2021. godine

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.
U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021.godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021.godinu broj:01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine, 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine, 01/2-04-1389-3/21 od 18.08.2021. godine i 01/2-04-1389-4/21 od 21.09.2021. godine i 01/2-04-1389-5/21 od 30.09.2021. godine u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se redni broj 22, dio I za nabavku roba, redni broj 31 i 32 dio II za nabavku usluga i redni broj 9 dio III za nabavku radova i glase :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-5/21
Breza,  30.09.2021. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
ODLUKU
o izmjeni i  dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj:01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine, 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine, 01/2-04-1389-3/21 od 18.08.2021. godine i  01/2-04-1389-4/21 od 21.09.2021. godine u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se procijenjena vrijednost i vrsta postupka javne nabavke radova, redni broj nabavke 1, dio III i glasi :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-4/21
Breza,  21.09.2021. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj: 01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine, 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine i 01/2-04-1389-3/21 od 18.08.2021. godine, u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se redni broj 5 dio III za nabavku radova i glasi :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-3/21
Breza, 18.08.2021. godine
    
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godine („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
ODLUKU
o  izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu broj: 01/2-04-1389-1/21 od 08.06.2021. godine i 01/2-04-1389-2/21 od 28.07.2021. godine, u skladu sa ukazanim potrebama,  mijenja se stavka 5 dio III za radove  i  dodaju se:  redni broj 17 , 18, 19 i 20 dio I za nabavku robe i redni broj 8, dio III  za nabavku radova  i glase :

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389-2/21
Breza, 28.07.2021. godine 
   
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21, od 31.03.2021. godine), Općinski načelnik, d o n o s i:  
                               
          ODLUKU
o izmjeni i dopuni  Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki općine Breza za 2021. godinu

Broj:01/2-04-1389-1/21
Breza, 08.06.2021. godine    

Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2021. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 08.06.2021. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni  i dopuni Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

U  Planu javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu, broj:01/2-04-1389/21 od 21.05.2021.godine, u skladu sa ukazanim potrebama, briše se stavka broj 14 , dio I – robe i mijenja se procijenjena vrijednost stavke 2 dio III-radovi i glasi:

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Broj: 01/2-04-1389/21
Breza, 25.05.2021. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 37. stav 1.tačka 6. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 8/09 - Prečišćeni tekst), a u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godinu, („Službeni glasnik Općine Breza,“ broj 4/21) Općinski načelnik, d o n o s i

O D L U K U
o usvajanju Plana javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu

Član 1.

Planom javnih nabavki Općine Breza za 2021. godinu (u daljem tekstu: „Plan nabavki“), Općina Breza kao Ugovorni organ u smislu odredbi člana 4. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga i radova u kalendarskoj 2021. godini.

Član 2.
Plan nabavki izrađen je u skladu sa finansijskim sredstvima planiranim u Budžetu Općine Breza za 2021. godinu.

Član 3.

Plan nabavki obavezno sadrži sljedeće podatke:
-Predmet javne nabavke, odnosno opis roba, usluga i radova;
-Šifru iz Jedinstvenog rječnika javnih nabavki;
-Procjenjenu vrijednost predmeta javne nabavke bez uračunatog PDV-a;
-Vrstu postupka javne nabavke;
-Planirani kvartal pokretanja postupka javne nabavke;
-Planirani kvartal zaključenja ugovora o javnoj nabavci;
-Izvor finansiranja,
-Služba nadležna za predmet nabavke.

Član 4.

Pored nabavki roba, usluga i radova predviđenih Planom nabavki za 2021. godinu, javne nabavke će se provoditi i u drugim, nepredviđenim i hitnim slučajevima u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ugovorni organ - Općina Breza zadržava pravo da u Planu nabavki promjeni vrstu postupka, kao i procjenjenu vrijednost nabavke, iz razloga utemeljenih na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti nabavke, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.

Član 6.

U Planu nabavki nisu sadržane nabavke koje se provode u okviru projekata prekogranične saradnje koji su finansirani od strane Fondova Evropske unije, jer se iste provode dinamikom utvrđenom u okviru predmetnih projekata.

Član 7.

Postupak javne nabavke provodi Služba za privredu, na zahtjev Službe nadležne za predmet nabavke.

Član 8.

Realizaciju zaključenih Ugovora prati Služba nadležna za predmet nabavke.

Član 9.

Plan javnih nabavki Općine Breza za 2021.godinu će biti objavljen na službenoj web stranici Općine Breza: www.breza.gov.ba.

Član 10.

Plan nabavki za 2021. godinu je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
0 0