Slika
Prihvata se Ponuda broj: 1/20 od 26.02.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Usluge ovjere godišnjih obračuna
Slika
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 37. stav 1.tačka 6. Statuta Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 8/09 - Prečišćeni tekst)
Slika
Broj: 01/2-04-2725-2/20 Breza, 05.01.2021. godine      Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direkt...
Slika
Broj: 01/2-04-2724-2/20 Breza, 05.01.2021. godine      Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direkt...
Slika
Prihvata se Ponuda broj:37/20 od 30.12.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku roba:„Nabavka novogodišnjih poklona,“
Slika
Prihvata se ponuda broj 226-12/20 od 21.12.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča,“
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor za javnu nabavku usluga Izrada Elaborata i Glavnih projekata korištenja i zaštite voda, za LOT 1
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Elaborata i Glavnih Projekata korištenja i zaštite voda, za LOT2
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2579-15/20 od 16.12.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Elaborata i Glavnih Projekata korištenja i zaštite voda, za LOT3
Slika
Broj: 01/2-04-2502-4/20 Breza, 18.12.2020. godine   Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2507-7/20  od  15.12.2020. godine),  u postupku javne nabavke rad...

Tenderi

0 0