Sjednice

Devetnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza : Usvojen Zaključak po Nacrtu Odluke o provođenju Zoning plana “Poslovna zona Šaš“

 

03.06.2022 14:21
Slika
 
Vrsta sjednice: Redovna

Datum i vrijeme održavanja: 2. juni 2022. godine; 16 sati i 30 minuta

Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza

Prisutni vijećnici: Mirnes Bašić, Mirza Ahmedspahić, Anel Rihić, Almin Botić, Haris Jusić, Nedim Abadžija, Malik Čorbo, Čamil Buljetović, Dejan Kovačević, Admir Tabaković, Adnan Rahimić, Dževahid Sokić, Goran Grgić
 
Prisutne vijećnice: Amina Jekalović, Faida Herco, Minela Frljak, Amina Tabaković

Odsutni vijećnici: Dino Gavranović, Sabir Jekalović, Adis Imamović, Ajdin Kadrić

Pored općinskih vijećnika i vijećnica sjednici su prisustvovali: Općinski načelnik Vedad Jusić, pomoćnica načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Meliha Beširević, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Selma Gazdić, pomoćnik načelnika za poslove civilne zaštite Huso Herco, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, sanitarno komunalna inspektorica Elsada Šehović, građevinska inspektorica po ovlaštenju Općinskog načelnika Semedina Tatar, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović, volonterke na stručnom osposobljavanju Merima Mahmutović i Lejla Kevrić

Gosti na 19. redovnoj sjednici: Direktor Javnog preduzeća "Komunalno" d.o.o. Breza Ermin Likić, novinarka Radija Breza Mirha Hasečić-Mehmedagić

Nova vijećnička pitanja uputili i inicijative podnijeli: Adnan Rahimić, Amina Jekalović, Malik Čorbo, Faida Herco

Akti koji su razmatrani i usvojeni na sjednici (sadržani u predloženom i usvojenom dnevnom redu sjednice):

1. Zaključak po nacrtu Odluke o provođenju Zoning plana “Poslovna zona Šaš“
2. Zaključak po nacrtu Odluke o usvajanju Zoning plana „Poslovna zona Šaš“
3. Odluka o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja – licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata
4. Zaključak o zauzimanju stava po dnevnom redu 48. redovne sjednice Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i imenovanju punomoćnika državnog kapitala koji će predsjedavati sjednicom koja će biti održana 7. juna 2022. godine
5. Izvještaj o radu Službe za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Službe za privredu i Službe civilne zaštite Općine Breza, za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine
6. Izvještaj o radu građevinskog inspektora Općine Breza, po ovlaštenju Općinskog načelnika, za 2021. godinu
7. Izvještaj o radu sanitarno-komunalnog inspektora Općine Breza za 2021. godinu
8. Zaključak po inicijativi Općinskog načelnika i Kolegija Općinskog vijeća o organizaciji kulturno-zabavne i sportske manifestacije na području Općine Breza u 2022. godini
9. Zaključak po nacrtu Pravilnika o  utvrđivanju kriterija, postupka i načina davanja i izmjene naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija i ustanova na području Općine Breza

Akti koji su razmatrani – primljeni k znanju – i/ili je povodom razmatranja akta usvojen poseban zaključak:

1. Informacija o provedenim postupcima po javnim oglasima o dodjeli u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza
2. Usmena Informacija o tekućim aktivnostima i aktuelnim pitanjima Općinskog načelnika

Akti koji su razmatrani i usvojeni na sjednici (naknadno uvršteni – postali sastavni dio dnevnog reda sjednice):

1. Zaključak Općinskog vijeća Breza o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom zauzimanju javnih površina na području Općine Breza
2. Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području Općine Breza
3. Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti
4. Zaključak o raspodjeli sredstava, odobrenog kapitalnog granta, Javnom preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Breza
0 0