Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Izrada Glavnih projekata cestovne infrastrukture, komunalne infrastrukture i parking prostora“

 

23.06.2022 08:39
Slika
 
Broj: 01/2-04-1658-3/22
Breza, 23.06.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1660-8/22 od 20.06.2022. godine) u postupku javne nabavke usluga: „Izrada Glavnih projekata cestovne infrastrukture, komunalne infrastrukture i parking prostora,“ Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izrada Glavnih projekata cestovne infrastrukture, komunalne infrastrukture i parking prostora“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1660-8/22 od 20.06.2022. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Izrada Glavnih projekata cestovne infrastrukture, komunalne infrastrukture i parking prostora,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču, EDI-ING d.o.o. Donji Vakuf, ponuda (broj 01-40-P/22 od 07.06.2022. godine) za ponuđenu cijenu od 5.170,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.048,90 KM, sa PDV-om.
0 0