Odluke o izboru

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Nabavka i ugradnja sistema za video nadzor u urbanom dijelu grada Breza“

 

17.10.2023 11:34
Slika
 
Broj: 01/2-04-3084-2/2023
Breza, 17.10.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-3108-9/2023 od 16.10.2023. godine) u postupku javne nabavke robe: „Nabavka i ugradnja sistema za video nadzor u urbanom dijelu grada Breza“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Nabavka i ugradnja sistema za video nadzor u urbanom dijelu grada Breza“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-3108-9/2023 od 16.10.2023. godine) i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka i ugradnja sistema za video nadzor u urbanom dijelu grada Breza“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „ADAL electronic“ d.o.o. Breza, za ponuđenu cijenu od 45.341,00 KM bez PDV-a, odnosno 53.048,97 KM sa PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača (broj: TP 08-2023 od 13.10.2023. godine).
0 0