Odluke o izboru

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Župča”

 

15.08.2023 15:16
Slika
 
Broj: 01/2-04-2271-3/2023
Breza, 15.08.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2322-10/2023 od 10.08.2023. godine), u postupku javne nabavke radova: „Radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Župča”, za LOT1: „Radovi na izgradnji Spomen obilježja u naselju Podgora, faza II”, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Župča”
za LOT1: „Radovi na izgradnji Spomen obilježja u naselju Podgora, faza II”

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2322-10/2023 od 10.08.2023. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Radovi na izgradnji Spomen obilježja u MZ Župča”, za LOT1: „Radovi na izgradnji Spomen obilježja u naselju Podgora, faza II”, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza (ponuda broj 460/23 od 10.08.2023. godine) za ponuđenu cijenu od 25.575,80KM, bez PDV-a, odnosno 29.923,68KM, sa PDV-om.
0 0