Odluke o izboru

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Revizija projektne dokumentacije za projekte zaštite i korištenja voda”

 

28.07.2021 16:58
Slika
 
Broj: 01/2-04-2069-3/21
Breza, 28.07.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2071-7/21 od 14.07.2021. godine) u postupku javne nabavke usluga: „Revizija projektne dokumentacije za pojekte zaštite i korištenja voda,”  Općinski načelnik ,  d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Revizija projektne dokumentacije za projekte zaštite i korištenja voda”

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2071-7/21 od 27.07.2021. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Revizija projektne dokumentacije za projekte zaštite i korištenja voda,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču ponuđaču „SMAJIĆ-INŽENJERING“ d.o.o. Goražde, ponuda (broj 517-U-21 od 21.07.2021. godine) za ponuđenu cijenu od 892,80 KM s popustom od 28% bez PDV-a, odnosno 1.044,58 KM, sa popustom i  PDV-om.
0 0