Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Sanacija javne rasvjete u naselju Mahala i dijelu regionalne ceste R-444“

 

23.04.2021 14:30
Slika
 
Broj: 01/2-04-915-3/21
Breza, 23.04.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-922-7/21 od 19.04.2021. godine) u postupku javne nabavke radova: „Sanacija javne rasvjete u naselju Mahala, ulice Odred Plana i Novo Naselje i dijelu regionalne ceste R444 ,“ Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Sanacija javne rasvjete u naselju Mahala, ulice Odred Plana i Novo Naselje i dijelu regionalne ceste R444“

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-922-7/21 od 19.04.2021. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Sanacija javne rasvjete u naselju Mahala, ulice Odred Plana i Novo Naselje i dijelu regionalne ceste R444 ,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču ponuđaču Obrtnička djelatnost „TAF-1“ Breza, za ponuđenu cijenu od 4.740,00KM bez PDV-a, odnosno 5.545,80 KM sa PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača (broj 15/21 od 15.04.2021. godine) i Izvještajem o toku i završetku e-aukcije (postupak br.726-7-3-15/21).
0 0