Odluke o izboru

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Sanacija sistema odvodnje u naselju Koritnik, lokalitet Grabovik“

 

23.11.2021 14:45
Slika
 
Broj: 01/2-04-3218-3/21
Breza, 23.11.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (a) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-3219-7/21 od 04.11.2021. godine), u postupku javne nabavke radova „Sanacija sistema odvodnje u naselju Koritnik, lokalitet Grabovik“ Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-3219-7/21 od 04.11.2021. godine) i Ugovor za javnu nabavku nabavku radova „Sanacija sistema odvodnje u naselju Koritnik, lokalitet Grabovik“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o.Breza, ponuda (broj 55/21 od 27.10.2021. godine), za ponuđenu cijenu 19.472,12 KM bez PDV-a, odnosno 22.782,39 KM sa PDV-om.
0 0