Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : "Uklanjanje i sanacija divlje deponije krutog otpada u centru Breze"

 

28.04.2021 13:28
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2740-7/20 od 16.04.2021. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova
Broj: 01/2-04-2739-3/20
Breza, 28.04.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2740-7/20 od 16.04.2021. godine) u postupku javne nabavke radova: „Uklanjanje i sanacija divlje deponije krutog otpada u centru Breze,“ Općinski načelnik , d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
"Uklanjanje i sanacija divlje deponije krutog otpada u centru Breze"

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2740-7/20 od 16.04.2021. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Uklanjanje i sanacija divlje deponije krutog otpada u centru Breze,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 006/21 od 12.04.2021. godine), za ponuđenu cijenu od 7.200,00 KM bez PDV-a, odnosno 8.424,00 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0