Odluke o izboru

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 : Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s lijeve strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze

 

03.11.2021 10:31
Slika
 
Broj: 01/2-04-3140-4/21
Breza, 03.11.2021. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-3142-13/21 od 01.11.2021. godine), u postupku javne nabavke Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2021./2022. godinu, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
za LOT 2: Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s lijeve strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-3142-13/21 od 01.11.2021. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 2: Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s lijeve strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza, ponuda (broj 140-X/21 od 26.10.2021. godine), za ponuđenu cijenu od 27.955,00 KM bez PDV-a, odnosno 32.707,35 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0