Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: „Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Gornja Breza – Izvedba fekalnog kolektora 2“

 

05.07.2024 12:27
Slika
 
Broj: 01/2-04-1600-3/2024
Breza, 05.07.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21),na Preporuku Komisije za javnu nabavku (Broj: 01/2-04-1600-2/2024 od 27.06.2024. godine) u postupku javne nabavke radova:„Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Gornja Breza – Izvedba fekalnog kolektora 2“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Gornja Breza – Izvedba fekalnog kolektora 2“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (Broj: 01/2-04-1600-2/2024 od 27.06.2024. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova:„Izgradnja sistema odvodnje otpadnih voda u naselju Gornja Breza – Izvedba fekalnog kolektora 2“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču: „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza za ponuđenu cijenu od 272.367,00 KM bez PDV-a, odnosno 318.669,39 KM sa PDV-om, u skladu sa ponudom Ponuđača (broj:340/24 od 01.07.2024. godine) i Izvještajem o toku i završetku „e-aukcije“ (postupak broj: 726-1-3-27/24).
0 0