Odluke o izboru

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području općine Breza“

 

25.05.2023 15:28
Slika
 
Broj: 01/2-04-1321-3/23
Breza, 25.05.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-1322-8/23 od 22.05.2023. godine), u postupku javne nabavke radova: „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području općine Breza“ Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području općine Breza“

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-1322-8/23 od 22.05.2023. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području općine Breza,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „MUŠINBEGOVIĆ-GRADNJA“ d.o.o. Visoko (ponuda broj: MG-479/23 od 19.05.2023. godine) za ponuđenu cijenu od 153.810,00 KM, bez PDV-a, odnosno 179.957,70 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0