Odluke o izboru

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Uređenje Trga rudara Breza

 

16.11.2022 09:37
Slika
 
Broj: 01/2-04-3017-3/22
Breza, 16.11.2022. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-3018-8/22 od 07.11.2022. godine), u postupku javne nabavke radova: „Uređenje Trga rudara Breza“ d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Uređenje Trga rudara Breza

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-3018-8/22 od 07.11.2022. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Uređenje Trga rudara Breza“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza za ponuđenu cijenu 626.440,95 KM bez PDV-a, odnosno 732.935,91 KM sa PDV-om, a u skladu sa ponudom Ponuđača (broj 582/22 od 03.11.2022. godine) i Izvještajem o toku i završetku e-aukcije (postupak br. 726-1-3-68-3-44/22).
0 0