Odluke o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : „Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, Općina Breza“

 

26.11.2020 14:21
Slika
 
Broj: 01/2-04-1875-7/20
Breza, ­­26.11.2020. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1879-17/20  od  23.11.2020. godine),  u postupku javne nabavke radova: „Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, općina Breza“  Općinski načelnik, donosi
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
„Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, općina Breza“
 
Član 1.
 
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1879-17/20 od  23.11.2020.godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Modernizacija lokalne saobraćajnice u naselju Bukovik, općina Breza“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza (ponuda broj 107/20 od 24.09.2020. godine)  za ponuđenu cijenu od 197.000,00 KM,  bez  PDV-a, odnosno 230.490,00 KM, sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0