Oglasi

Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Stručnoj službi gradonačelnika Grada Zavidovići

 

15.05.2024 08:21
Slika
 
Broj: 02-30-1168/24-AP-3
Datum: 10.05.2024. godine

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05 i 103/21) i člana 28. tačka (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave i posebnih službi Grada Zavidovići ("Službeni glasnik Općine Zavidovići", broj: 1/22 i 2/22 i "Službeni glasnik Grada Zavidovići" broj: 2/22, 5/22, 5/23, 11/23, 13/23 i 4/24), Gradonačelnik, o b j a v lj u je

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika u Stručnoj službi gradonačelnika Grada Zavidovići

Obavještavaju se namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da gradski organ državne službe Grada Zavidovići vrši popunu upražnjenog radnog mjesta u Stručnoj službi gradonačelnika putem preuzimanja namještenika iz drugog organa državne službe, u skladu s odredbama člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05 i 103/21). Popuna se vrši za radno mjesto Šef odsjeka za pomoćno-tehničke poslove - 1 (jedan) izvršilac.
0 0