Oglasi

Javna ustanova Centar za socijalni rad Breza : Oglas za izbor i imenovanje direktora

 

07.09.2021 00:12
Slika
 
Na osnovu člana 29 Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj:06/92,08/93 i 13/94), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/03,34/03 i 65/13), člana 30. Pravila JU Centar za socijalni rad Breza, te na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:8/19,6/20 i 19/20) a u vezi s Odlukom Upravnog odbora Centra (broj:01-10-24/2021 od 03.09.2021.) o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Breza, JU Centar za socijalni rad Breza objavljuje:
   
 J A V N I   O G L A S
za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Breza

JU Centar za socijalni rad Breza, ul. ZAVNOBIH-a br.6, 71370 Breza, raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Breza.

Imenovanje direktora se vrši na period od 4 (četiri) godine.

NAZIV RADNOG MJESTA, STEPEN STRUČNE SPREME I IZNOS OSNOVNE PLATE

“Direktor JU Centar za socijalni rad Breza“ VSS-VII stepen ili najmanje 240 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja.
0 0