Konkursi

Javna ustanova Dom zdravlja Breza : Konkurs za izbor i imenovanje direktora

 

26.05.2022 09:40
Slika
 
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH" br. 46/10 i 75/13), člana 34. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Breza, Pravilnika o uslovima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/17), i Odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja Breza broj: 01-697/2022 od 10.05.2022. godine, Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Breza raspisuje:

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU DOM ZDRAVLJA BREZA
0 0