Konkursi

Javna ustanova Dom zdravlja Breza : Konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme

 

13.05.2023 14:35
Slika
 
Na osnovu člana  20.a  Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“  broj:  08/19, 19/20),  člana 4, člana 7. stav 1 tačka 5. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Breza broj: 01-401/17 od 28.07.2017. godine, Odluke o raspisivanju kokursa za prijem u radni odnos broj: 01-512/2023 od 12.05.2023. godine, direktor JU Dom zdravlja Breza raspisuje:

 KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I   RADNA MJESTA

JU Dom zdravlja Breza raspisuje konkurs za prijem u radni odnos radnika do 12 mjeseci na sljedeća radna mjesta:

1. Doktor medicine – 4 izvršioca;
2. Šef laboratorije – 1 izvršilac;
3. Medicinska sestra – tehničar (opći smjer) – 3 izvršioca;
4. Laboratorijski tehničar – 1 izvršilac;
5. Stomatološka sestra - tehničar – 1 izvršilac;
6. Spremačica – 1 izvršilac
0 0