Novi link

Javna ustanova Dom zdravlja Breza : Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

13.01.2021 11:56
Slika
 
Na osnovu člana 20.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (,,SI. novine FBiH" broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko­ dobojskom kantonu (,,Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj;08/19), člana 7. stav 1.  tačka 1. Pravilnika o radu Javne ustanove  Dom zdravlja Breza broj:  01-401/17 od 28.07.2017. godine, člana 4. i člana 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Breza broj:  01-759/19 od 29.10.2019. godine i Odluke direktora broj: 01- 24/202 1 od 12.01.2021. godine, direktor raspisuje:

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na neodredeno vrijeme

I    RADNO MJESTO

Doktora medicine ................... 3 izvršioca
za obavljanje poslova doktora medicine u službama porodične medicine.

II    USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju  sljedeće uslove:

a)    opšti uslovi:
-    da je kandidat državljanin BiH,
-    da kandidat ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za vršenje poslova navedenog radnog mjesta,

b)    posebni uslovi :
-    završen Medicinski fakultet (VSS - VII stepen)
-    položen stručni ispit,
-    licenca za samostalan rad.
0 0