Oglasi

Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina" Breza : Oglas za prijem u radni odnos

 

28.09.2022 10:19
Slika
 
Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje
"Umihana Čuvidina" Breza

Šehidska 14
71 370 Breza

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK (Službene novine ZDK broj 07/10), te na osnovu odredbi Odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza, broj: 204/19 od 08.08.2019. godine, i u skladu sa Odlukom Upravog odbora Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza o potrebi popune upražnjenih radnih mjesta broj: 232-1/22 od 21.09.2022. godine, Direktor Ustanove raspisuje:

J A V N I   O G L A S
za prijem u radni odnos
I
(1)    Raspisuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci za radno mjesto kako slijedi:

01. Odgajatelj/ica u vrtićkoj grupi  - 2 (dva) izvršioca
                                 
II

(2) Opis poslova i radnih zadataka, uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta:

01. Odgajatelj/ica u vrtićkoj grupi

Opis poslova i radnih zadataka:

Vrši prijem u grupi, izrađuje sredstva za rad, obavlja induvidualan rad sa djecom, realizuje programske zadatke usmjerenih zanimanja i slobodnih aktivnosti, organizovano vodi djecu na objed i prati objedovanje, stara se rekreaciji i dnevnom odmoru djece, planira odgojno obrazovni rad na osnovu nastavnog plana i programa, rad na pedagoškoj dokumentaciji, surađuje sa roditeljima i ostali poslovi po nalogu, i ostali poslovi po nalogu direktora.
Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati
a) Da je stariji od 18 godina
b) Da je državljanin Bosne i Hercegovine
c) Da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati

- Završen fakultet, VSS (VII stepen ili I ciklus studija) sa zvanjem Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja, ili završena viša škola, VŠS (VI stepen) sa zvanjem Nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja

-    1 godina radnog iskustva
-    Položen stručni ispit
Mjesto rada: Javna ustanova „Umihana Čuvidina“ Breza
Vrijeme rada: 40 sati sedmično
Osnovna plata: 823, 50 KM

III

(1) Kandidati uz prijavu na Javni oglas svojeručno potpisanu dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova propisanih u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK („Službene novine ZDK“ broj: 07/10) i u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Umihana Čuvidina Breza, kako slijedi:

1. Prijava na javni oglas
2. Kraća biografija (CV)
3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
4. Dokaz o dužini trajanja nezaposlenosti-biro
5. Uvjerenje o državljanstvu
6. Izvod iz matične knjige rođenih
7. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
8. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
Dokaze navedene pod tačkama 7. i 8. Kandidati dostavljaju po izvršenom izboru, a prije stupanja u radni odnos

(2) Kandidati mogu uz prijavu na Javni oglas dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu Odlukom o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza, kako slijedi:

a) Rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili Rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednja 24 mjeseca,

b) Rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
c) Rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju statusa člana porodice šehida, poginulog, umrlog ili nestalog borca,
d) Kriteriji po osnovu ostavrenog uspjeha tokom školovanja (prosjek ocjena)
(3) Ukoliko kandidat ne dostavi dokumentaciju utvrđenu stavom (3) ovog člana, neće se vršiti bodovanje po ovim kriterijima.
(4) Svu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova i dodatnih uslova dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, s tim da ovjerene kopije ne mogu biti starije od 6 mjeseci.

IV

(1) Proceduru prijema provest će komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, sve u skladu sa Odlukom o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza, te po provedenoj proceduri sačiniti listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove ovog Javnog oglasa i istu objaviti na oglasnim pločama u sjedištu Ustanove.

(2) Zaključivanje ugovora o radu ponudit će se najuspješnijim kandidatima.

V

(1) Ovaj Javni oglas objavit će se u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije Bosne i Hercegovine, oglasnoj ploči Ustanove, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i na web stranici Općine Breza www.breza.gov.ba.
(2) Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.
(3) Prijave sa propisanom dokumentacijom kandidati dostavljaju lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje “Umihana Čuvidina” Breza
Šehidska 14
71 370 Breza
Sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos – Stručnoj komisiji – NE OTVARATI“
(4) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

U Brezi, dana 26.09.2022. godine
Broj:271/22

                                                                                                     Direktor Ustanove
                                                                                                             Azra Zećo
0 0