Konkursi

Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza

 

18.05.2022 11:07
Slika
 
Skupština preduzeća JP „Komunalno“ d.o.o. Breza

Na osnovu člana 6. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) u vezi s članom 340. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 34/03 i 65/13), člana 28. Statuta Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza broj: 1157-07-05-33-2/18 od 07.05.2018. godine i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Breza broj: 420-07-03-46-5./22 od 07.03.2022. godine, Skupština JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, objavljuje

J A V N I  K O N K U R S
za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora
Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Breza, kako slijedi:

1.    Nadzorni odbor JP „Komunalno“  d.o.o. Breza – 1 (jedan) član.

I – OPIS POZICIJE

Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti:

- nadzire poslovanje Preduzeća, usvaja poslovne strategije i planove poslovanja;
- nadzire rad Uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera;
- usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Preduzeća, koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- bira predsjednika Nadzornog odbora;
- bira Upravu preduzeća;
- saziva Skupštinu preduzeća;
- priprema Etički kodeks i predlaže ga Skupštini Preduzeća;
- predlaže Skupštini Preduzeća kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredno, u toku poslovne godine, u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine Preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
- predlaže Skupštini Preduzeća raspodjelu i način upotrebe dobiti te način pokrića gubitka,
- imenuje i razrješava članove Uprave Preduzeća, u skladu sa odredbama Statuta,
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim normativnim aktima Preduzeća.

Mandat člana Nadzornog odbora je za period do isteka mandata članova Nadzornog odbora imenovanih Odlukom o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza broj: 1680-16-07-43-4./21 od 16.07.2021. godine.

Naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđena je općim aktom preduzeća.

II – OPĆI USLOVI

Kandidat treba da ispunjava sljedeće opće uslove:
1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. Da je stariji od 18 godina;
3. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, bilo na nivou države ili entiteta i to u periodu od 3 godine računajući od dana objavljivanja Konkursa za upražnjenu poziciju;
4. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (IX tačka 1. Ustava BiH);
5. Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13);
6. Da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08);
7. Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u instituciji za koju se kandiduje, 5 godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne;
8. Da nije lice kojem je pravosnažnom presudom Suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti institucije u kojoj se kandiduje i
9.    Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

III – POSEBNI USLOVI

Pored općih uslova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove :

1. Da ima VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja iz tehničkih, ekonomskih, pravnih, društvenih ili prirodnih nauka;
2. Da ima najmanje tri godine radnog staža na poslovima svog stručnog naziva;
3. Da ima stručno znanje iz oblasti organizacije, djelokruga i načina rada  javnog preduzeća
4. Da nije istovremeno predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora ili Uprave drugog društva ili institucije;
5. Da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, te da je sklon timskom radu;
6. Da ima sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obnašanje pozicije, što će biti utvrđeno na intervjuu;
7. Da je zadovoljio stepen znanja tražen na intervjuu, i
8. Da ne postoji sukob interesa.

IV - POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

1. Prijavu na javni konkurs (prijava mora biti potpisana),
2. Kraću biografiju sa ličnim podacima,
3. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, računajući od dana izdavanja ili ovjerena fotokopija lične karte,
4. Diploma o stečenom stručnom zvanju ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci,
5. Uvjerenje o radnom stažu koje ima važnost javne isprave,
6. Ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tački 3., 4., 5., 6., 7.,  8., i 9.- Opći uslovi i tački 3., 4., 5.,  i 8.- Posebni uslovi,
7. Kandidati uz prijavu mogu dostaviti Uvjerenje o iskustvu u organima rukovođenja i upravljanja (Uvjerenje izdaje nadležni organ rukovođenja odnosno upravljanja). Kandidat koji dostavi navedeno uvjerenje biti će bodovan po navedenom kriteriju, odnosno kandidat koji uvjerenje ne dostavi po tom kriteriju neće biti bodovan.

Napomena:  Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Konkurs moraju biti original ili  ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci.

V - PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja Konkursa i računa se od datuma posljednje objave.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor u regulirane organe.

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua.

Nakon intervjua Komisija će sačiniti rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza, te je dostaviti Skupštini Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o Breza na daljnji postupak i odlučivanje.

Izabrani kandidat dužan je da u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke o konačnom imenovanju Skupštini Javnog preduzeća dostavi slijedeća  uvjerenja:

• da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u instituciji za koju se kandiduje, 5 godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne (uvjerenje ne smije biti starije od tri mjeseca);

• da nije lice kojem je pravosnažnom presudom Suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti institucije u kojoj se kandiduje (uvjerenje ne smije biti starije od tri mjeseca);

• da se ne vodi krivični posrtupak (uvjerenje ne smije biti starije od tri mjeseca).

Ako u propisanom roku izabrani kandidat ne dostavi  naprijed navedena uvjerenja, Odluka o konačnom imenovanju ne proizvodi pravno dejstvo.

Zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje pod uslovima propisanim Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Prigovor na konačno imenovanje podnosi se Skupštini javnog preduzeća, a kopija se dostavlja Ombudsmenu BiH.

Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, u dnevnom listu „Oslobođenje“,  na web stranici Općine Breza, na oglasnoj tabli Općine Breza i oglasnoj tabli JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Javni konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI KONKURS - NE OTVARATI“ na adresu: OPĆINA BREZA, Komisija za provođenje postupka po Ponovnom javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, ulica Bogumilska broj 1.  71 370 Breza
0 0